Visits:
Today: 278All time: 1062294

แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ » แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

        ด้วย สพฐ. แจ้งว่าในระยะนี้หลายพื้นที่อยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวพืชพลทางการเกษตร ส่งผลให้เกิดการเผาในที่โล่งแจ้งจากพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษทางอากาศ ค่าฝุ่นละอองเกนมาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการเผาขยะในชุมชนและไฟป่า เผาป่าเพื่อหาของป่า และควันจากยานพาหนะ ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งกำเนิดปัญหาฝุ่นละออง ประกอบกับอากาศที่แห้ง มีลมแรง จึงมักจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย สถานที่ราชการ บ้านพักครู รวมทั้งบ้านพักอาศัย มีความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไม้ หลายบริเวณมีเขม่าจากการเผาปลิวไปในอากาศ และส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง เกิดหมอกควันในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด

        สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอกำชับย้ำเตือนสถานศึกษาให้ความสำคัญและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า ดังต่อไปนี้ 
         ๑. กวดขันเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด 
         ๒. กระตุ้นเตือนให้นักเรียน ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงภัยอันตรายพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า 
         ๓. ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ 
         ๔. ปิดไฟ ปิดพัดลม และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อออกนอกห้องหรือพักกลางวัน< 
         ๕. โรงเรียนที่มีบริเวณอยู่ติดกับแนวป่า ป่าหญ้ารก หรือใกล้บริเวณที่ปลูกพืชไร่ ควรทำแนวกันไฟ 
         ๖. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ความสำคัญในเรื่องของอัคคีภัย โดยขอให้ครูทุกคนศึกษาข้อมูลจากคู่มือโรงเรียนปลอดภัย แต่งตั้งคณะทำงานมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน เตรียมเบอร์โทรศัพท์ แจ้งเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย และควรจัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับนักเรียนและคณะครูร่วมกับชุมชน 
         ๗. ติดตามสถานการณ์จากข่าวสารของทางราชการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการ ภาคีเครือข่ายรวมทั้งชุมชนท้องถิ่น  รายละเอียดดังแนบ