Visits:
Today: 658All time: 725708

แจ้งยกเลิกโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ » แจ้งยกเลิกโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา

       ตามที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ กำหนดจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น จำนวน ๓ รุ่น คือ

        - การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ รร.บ้านแม่ปะใต้

        - การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ รร.รวมไทยพัฒนา ๒ 

        - การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ รร.บ้านแม่อุสุวิทยา 

      ในการนี้ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งยกเลิกการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมอบรมฯ มีจำนวนน้อย และขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัดที่สมัครเข้าร่วมอบรมฯ ให้มาติดต่อขอรับเงินค่าสมัครคืนได้ด้วยตนเอง ที่ น.ส.เฉลิมศรี กันยารอง นักวิชาการศึกษา โทร.๐๘๒ ๑๖๓๕๔๒๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ