Visits:
Today: 297All time: 1062313

แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕

ข่าวประชาสัมพันธ์ » แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕

เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

        ตามที่ สพป.ตาก เขต ๒ แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการติตดามข้อมูลข่าวสารสถาฯการณ์ฝุ่นควันปกคลุมอย่างใกล้ชิด ให้ครูและนักเรียนเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นควัน ทำประวัติรายบุคคล ในกรณีพบเด็กที่มีอาการเจ็บป่วยจากสถานการณ์ฝุ่นควัน ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณางดหรือลดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยให้พิจารณาสถานการณ์ตามความเหมาะสม ความแจ้งแล้วนั้น

       พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน จึงสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว  สพป.ตาก เขต ๒ จึงแจ้งให้สถานศึกษาได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบ