Visits:
Today: 9All time: 630708

เอกสารบรรยาย "แนวปฏิบัติการออกหลักฐานทางการศึกษาและการเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๓) , การจัดซื้อเอกสาร (ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๓)"

ข่าวประชาสัมพันธ์ » เอกสารบรรยาย "แนวปฏิบัติการออกหลักฐานทางการศึกษาและการเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๓) , การจัดซื้อเอกสาร (ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๓)"

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในการใช้โปรแกรม SCHOOLMIS และการเก็บหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๓) ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต ๒
................................

วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐   ครูวัดผลฯ อ.พบพระ , อ.ท่าสองยาง และ อ.อุ้มผาง จำนวน ๗๐ คน

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ครูวัดผลฯ อ.แม่สอด และ อ.แม่ระมาด จำนวน ๗๐ คน

บรรยายเวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. 
                     แนวปฏิบัติการออกหลักฐานทางการศึกษาและการเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๓) , การจัดซื้อเอกสาร (ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๓)
                     นางเสาวลักษณ์  กมลปลื้ม
                     นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
                     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒