Visits:
Today: 208All time: 1062224

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ ๑ - ๔

ข่าวประชาสัมพันธ์ » เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ ๑ - ๔

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

        ด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ดำเนินการจัดงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ ๑ – ๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับประโยชน์จากการประยุกต์ความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนา การจัดนิทรรศการ การออกร้าน การแสดงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ๔ ภาค ได้แก่
         ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จ.แพร่
         ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จ.สุพรรณบุรี
         ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น
         ครั้งที่ ๔ ภาคใต้  ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ จ.สุราษฏร์ธานี  รายละเอียดดังแนบ

      สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และเชิญชวนนักเรียน บุคลากร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์จังหวัดตาก http://www.tak.go.th/เมนูดาวน์โหลดเอกสาร/เมนูย่อยยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด