Visits:
Today: 168All time: 1552604

หนังสือราชการ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ » หนังสือราชการ

 • document_block_01[7].gif

  การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการจัดสรรอุปกรณ์รับสัญญาณโทรศัทพ์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา

         ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ร่วมกับบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน)  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการมอบอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา  เพื่อส่งต่อให้กับเครือข่ายโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่มีกองลูกเสือ หน่วยยุวกาชาด หรือมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ยุวกาชาด โดยจะมอบให้เขตพื้นที่การศึกษาละ ๑๘ ชุด  โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน จำนวน ๑๘ โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งสำนักการลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
         ในการนี้  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการจัดสรรอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่ ๒๑๗/๒๕๕๗  สั่ง ณ วันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗  ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ มีมติคัดเลือกโรงเรียนของท่าน  เพื่อรับการจัดสรรอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและให้กรอกข้อมูลลงในใบสมัครขอรับการสนับสนุนฯ ที่แนบมาพร้อมนี้  ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๗  เพื่อรายงานสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนต่อไป

 • pakad.jpg

  ผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับประเทศ

  เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด

          ตามที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เช้าร่วมโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัย ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

          บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกวศผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับประเทศ เมื่อวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร ปรากฎว่า โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ประเภทกองลูกเสือวิสามัญ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ทราบ รายละเอียดดังแนบ

  Date:7/8/2557
 • pakad.jpg

  ส่งเอกสารเพื่อขอรับการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน

  เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด

           ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ได้รับการประสานจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) รุ่นที่ ๙๔-๙๗/๒๕๕๖ ประสงค์ขอรับการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ในระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รายละเอียดดังแนบ

  Date:๓๐ พ.ค. ๒๕๕๗
 • pakad.jpg

  โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกเขตในสังกัด

           ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ จะดำเนินโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ โดยคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถานศึกษาในสังกัดให้เหลือ ๑๐ คน จำแนกเป็น ประเภทผู้บริหาร ๓ คน ประเภทผู้สอน ๕ คน ประเภทผู้สนับสนุน ๒ คน รายละเอียดดังแนบ

  Date:๒๗ มีนาคา ๒๕๕๗
 • การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖

  เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

          ด้วย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดการขอเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ ตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ และบุคคลอื่นบรรดาที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือขนาด หรือที่ได้อุทิศกำลังกายหรือกำลังความคิดในการประกอบกิจให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือ

         สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เห็นสมควรเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีและส่งแบบสรุปรายงานพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบ ส่งไปยังสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗  เพื่อดำเนินการเสนอต่อไปยังสำนักงานลูกเสือจังหวัดตากต่อไป หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

  Date:๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • document_block_01[6].gif

  การส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๖

 • เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มโรงเรียน รับมอบอุปกรณ์ชุดเตาแก๊ส