Visits:
Today: 167All time: 1552603

ส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

     ขอแจ้งโรงเรียนทราบ สำหรับกรณีผู้ปกครองที่มีความประสงค์ส่งเด็กนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี จากสถานศึกษาเข้ารับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) แบบฟอร์มและตัวอย่างหนังสือราชการและเอกสารหลักฐานในการยื่นต่อ สพป.ตาก เขต ๒ หรือโรงเรียน(ในกรณี กศน.รับหนังสือของโรงเรียน)ดังนี้

      (๑) บันทึกข้อความ สำหรับนักเรียน และสำหรับผู้ปกครอง    อย่างละ ๑  ฉบับ

     (๒) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.๑) , สูติบัตร , บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง         จำนวน  ๑  ชุด (ถ้ามี)

     (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน ของบิดา และหรือมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                   จำนวน  ๑  ชุด 

     (๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง     จำนวน  ๑  ฉบับ (กรณีเป็นผู้ปกครองแทนบิดาและหรือมารดา)

รายละเอียดดังแนบคลิ๊กที่ชื่อเรื่อง