Visits:
Today: 684All time: 798934

ส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ี ๑๐/๒๕๖๐

ข่าวย้อนหลัง » ปี 2560 » ส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ี ๑๐/๒๕๖๐

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

        สพป.ตาก เขต ๒ ขอส่งตำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ี ๑๐/๒๕๖๐ เรื่องมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปรามยาเสพติด ได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบ