Visits:
Today: 418All time: 744575

ส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ี ๑๐/๒๕๖๐

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ี ๑๐/๒๕๖๐

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

        สพป.ตาก เขต ๒ ขอส่งตำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ี ๑๐/๒๕๖๐ เรื่องมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปรามยาเสพติด ได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบ