Visits:
Today: 301All time: 1062317

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕

ข่าวประชาสัมพันธ์ » สถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕

เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

        สพป.ตาก เขต ๒ ขอเรียนว่า สพฐ.ได้กำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและบุคลากรในสังกัด ดังนี้
         ๑. การตั้งศูนย์รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัย โดยการประชาสัมพันธ์การรับสนับสนุนหน้ากากอนามัยจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลผู้มีจิตศรัทธา โดยส่งผ่านไปยังสถานศึกษา สพท.ในพื้นที่ได้โดยตรง หรือให้การสนับสนุนไปยัง สพฐ. (สำนักอำนวยการ) เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ โดยขอรับการสนับสนุนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
         ๒. ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้ใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อนักเรียนและบุคลากรตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้รายงานสถานการณ์ทุกวันจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ
         ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ในเรื่องฝุ่นละออง PM ๒.๕ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ www.air4thai.pcd.go.th แอพพลิเคชั่น Air4Thai แอพพลิเคชั่น Air Matters เว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         ๔. จัดกิจกรรมรณรงค์ "ฝุ่นละออง PM ๒.๕" เพื่อสร้างความตระหรัก ในเรื่องอันตรายที่เกิดจากฝุ่นละออง โดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
         ๕. จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนด้านสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM ๒.๕ เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง และป้องกันการเกิดโรค โดยเฉพาะผู้อยู่ในสภาวะกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว
         ๖. การจัดการเรียนการสอนในช่วงของการปิดสถานศึกษา ให้สถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอน อาทิเช่น การศึกษาจากระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การถ่ายทอดสอดแผ่นแพพลิเคชั่นต่างๆ เป็นต้น   
รายละเอียดดังแนบ