Visits:
Today: 738All time: 797679

มอบสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวย้อนหลัง » ปี 2560 » มอบสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรียน ผอ.รร.บ้านห้วยไม้แป้น , รร.บ้านปูแป้ , รร.บ้านแม่ระมาดน้อย สาขาบ้านห้วยปูลิง , รร.บ้านพะละ , รร.บ้านทุ่งมะขามป้อม , รร.กลาโหมราชเสนา , รร.บ้านสามหมื่น ื, รร.บ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี , รร.บ้านทีกะเป่อ , รร.บ้านแม่กลองเก่า และ รร.บ้านแม่กลองน้อย

     ด้วย สพฐ. ได้ดำเนินการจัดพิมพ์สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนคละชั้น โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนกองทุนการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนระดับประถมศึกษา ป.๑ – ป.๖ โรงเรียนละ ๑ ชุด จำนวน ๒๙๐ รายการ (ภาคเรียนแรก ๑๕๗ รายการ ภาคเรียนที่ ๒ ๑๓๓ รายการ) รายละเอียดดังแนบ

      สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งให้กับโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีรายชื่อฯ มารับสื่อสำหรับภาคเรียนแรก โรงเรียนละ ๑ ชุด จำนวน ๑๕๗ รายการ บรรจุกล่อง จำนวน ๖ กล่อง ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒ โดยด่วน  สำหรับ CD จะแจกให้พร้อมเอกสารของภาคเรียนที่ ๒ ครั้งที่ ๒  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง http://gg.gg/55lzy