Visits:
Today: 65All time: 1059856

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

        ด้วย สพฐ. แจ้งว่า บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๙  ประจำปี ๒๕๖๒ และในปีนี้ ได้กำหนดหัวข้อ “สมบูรณ์พูนสุข” โดยให้ผู้เข้าประกวด ได้เลือกแสดงความรู้ความสามารถตามความสนใจและความถนัดของตนเองผ่านการเล่านิทาน การท่องกลอน และร้องเพลงภาษาจีน ในหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำความรู้ทางภาษาจีนมาประยุกต์ใช้ในหลายแขนง ทั้งในด้านการให้ความบันเทิงเสริมสร้างความรู้ใหม่ และนำข้อคิดจากปรัชญามาใช้ในการดำเนินชีวิต รายละเอียดตามหนังสือดังแนบ

        สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อแจ้งนักเรียนที่มีความสามารถและทักษะทางด้านภาษาจีน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยส่งใบสมัครเข้ารับพิจารณาคัดเลือกโดยตรงที่ บริษัท นานมี จำกัด  ชั้น ๔  เลขที่ ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๘ ๘๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๐