Visits:
Today: 432All time: 744589

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

        ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ร่วมกับสมาคมลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา จำนวน ๒ หลักสูตรๆ ละ ๙๐ คน ณ ค่ายลูกเสือสำโรง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย

          ๑. หลักสูตรวิชาผู้กำลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) อบรมระหว่างวันที่ ๑๔–๑๗ ต.ค. ๒๕๖๐  รายงานตัวในวันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม รายละ ๑,๕๐๐ บาท (รวมค่าอาหาร)

          ๒. หลักสูตรวิชาผู้กำลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) อบรมระหว่างวันที่ ๑๘–๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐  รายงานตัวในวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม รายละ ๑,๘๐๐ บาท (ไม่รวมค่าอาหาร)

          สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานถึง สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ถนนชัยชุมพล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐ พร้อมโอนเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ ผ่านธนาคารทหารไทย สาขาทุ่งสง  เข้าบัญชี นางสกรีนรักษ์  บุญมี  เลขที่ ๔๑๐-๒-๓๔๕๒๘-๙  ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๐  รายละเอียดรดังแนบ