Visits:
Today: 426All time: 744583

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

        ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ จำนวน ๒ หลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนของกิจกรรมลุกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัยที่ดีต่อสังคม ดังนี้

         ๑. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๒ - ๙ เม.ย. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ค่าสมัครอบรม ๒,๙๐๐ บาท

         ๒. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ค่าสมัครอบรม ๑,๕๐๐ บาท 

        สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ เข้าบัญชี : นายวัชระ บุญมาก เลขที่บัญชี ๕๐๑-๐-๕๐๗๑๓-๗ เบอร์โทรศัพท์. ๐๘๑-๐๓๕๕๙๖๕ E-mail : swb_den@hotmail.com  ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑   รายละเอียดดังแนบ