Visits:
Today: 551All time: 869429

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ข่าวย้อนหลัง » ปี 2560 » ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

     สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดแนวทางการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ทาง www.imso.go.th และ www.obecimso.net