Visits:
Today: 417All time: 744574

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมทางการลูกเสือ ๔ หลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมทางการลูกเสือ ๔ หลักสูตร

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

        ด้วย กศจ.น่าน ร่วมกับสมาคมลูกเสือ จ.น่าน จัดโครงการฝึกรอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้

         ๑. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ ม.ค. ๒๕๖๑  เก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

         ๒. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑  เก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ จำนวน ๓,๕๐๐ บาท

         ๓. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑  เก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ  จำนวน ๓,๕๐๐๐ บาท

         ๔. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ พ.ค. ๒๕๖๑  เก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ  จำนวน ๓.๘๐๐๐ บาท

        สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เลขที่ ๕๐๖/๒ ถนนสุมนเทวราช อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐  โทร. ๐๕๔ ๗๑๐๕๕๒ โทรสาร ๐๕๔ ๗๑๐๒๑๑  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดได้ที่ www.takpeo.tak๑.org