Visits:
Today: 148All time: 1217987

ประกาศกำหนดนโยบายสำคัญของจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศกำหนดนโยบายสำคัญของจังหวัด

เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

        ด้วย จ.ตาก ได้กำหนดนโยบายสำคัญของจังหวัดในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กรอบแนวคิดในการนำนโยบายปัญหาในพื้นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้

        ๑. ผู้นำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดประเด็นสำคัญในเชิงนโยบาย เช่น ปัญหาหมอกควันไฟป่า ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เป็นต้น ต้องพบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ภายใต้แนวคิด "ลดความทุกข์ คืนความสุขทุกพื้นที่แก่ประชาชน"

        ๒. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ต้องช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดตากรับผิดชอบในการติดตามงานและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ภายใต้แนวคิด "๑ ส่วนราชการ ๑ ตำบล"

        สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และนำนโยบายสำคัญของจังหวัดตากไปสู่การปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ