Visits:
Today: 669All time: 798919

ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข่าวย้อนหลัง » ปี 2561 » ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

        สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบ

  • icoCCF10102561.pdf, แจ้งให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียน
  • icoCCF10102561_0001.pdf, การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษา