Visits:
Today: 417All time: 744574

ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

        สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบ

  • icoCCF10102561.pdf, แจ้งให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียน
  • icoCCF10102561_0001.pdf, การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษา