Visits:
Today: 151All time: 1217990

ทำเนียบบุคลากร

 • รองพงศ์ศาสตร์1.jpg

  นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์

  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
  กำกับดูแลงานและบุคลากรของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
  งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
  โทรศัพท์. ๐๕๕ ๕๓๖๕๔๘ - ๙ 
  มือถือ. ๐๖๑ ๐๓๐๗ ๖๕๕ และ ๐๘๑ ๗๙๐๓ ๑๗๙
  อีเมล์ : 

 • IMG_20180201_150055.jpg

  นายพงศกรณ์ ทองคำ

  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา จัดระบบงาน ติดต่อประสานงานกลั่นกรองงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  โทรศัพท์. ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๒๑
  มือถือ. ๐๙๔ ๗๕๘๓ ๖๑๒
  อีเมล์ : psktk@hotmail.com , hamupsktk@gmail.com

 • aom.JPG

  นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม

  นางเสาวลักษณ์  กมลปลื้ม  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ  มีหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
   ๒.๑  ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
   ๒.๒  งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษ และงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานการจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
   ๒.๓  งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   ๒.๔  งานความมั่นคงแห่งชาติ
   (๑)  งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
   (๒)  งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)
   (๓)  งานส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
  ๒.๕  งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
   (๑)  งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
   (๒)  งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
   (๓)  งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
   (๔)  งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
  ๒.๖  งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
  ๒.๗  งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา (ทักษะชีวิต,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
  ๒.๘ งานรักษ์พงไพรฯ
  ๒.๙  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
  ๒.๑๐ สนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
  ๒.๑๑ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และปฏิบัติราชการแทน นางสาวเฉลิมศรี  กันยารอง  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

  โทรศัพท์. ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๑๕
  มือถือ. ๐๘๑ ๓๗๙๑ ๙๒๓
  อีเมล์ : love_2552nice@hotmail.com 

 • phoo12.jpg

  นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง

  นางสาวเฉลิมศรี  กันยารอง  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  มีหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
  ๓.๑  งานส่งเสริมงาน ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน และงานกิจการนักเรียนอื่น
   (๑)  งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
   (๒)  งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
   (๓)  งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียนเด็กเยาวชนในสถานศึกษา
  ๓.๒  งานวิเทศสัมพันธ์
   (๑)  งานวิเทศสัมพันธ์
   (๒)  งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
  ๓.๓  งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
   -  งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.   
  ๓.๔  งานเกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  
  ๓.๕  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
  ๓.๖  งานโครงการอาหารกลางวัน
  ๓.๗  งานส่งสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  (๑)  งานทุนการศึกษาและการระดมทุนการศึกษานักเรียน
  (๒)  งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
  ๓.๘  งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน
  ๓.๙  งานจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูง ทุรกันดาร และชาวเล
  ๓.๑๐  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  ๓.๑๑  สนับสนุนงานคุณภาพการศึกษา และงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
  ๓.๑๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และปฏิบัติราชการแทน นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

  โทรศัพท์. ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๑๕
  มือถือ. ๐๘๒ ๑๖๓๕ ๔๒๒
  อีเมล์ : pupanaja12@gmail.com

 • จารุพัฒน์.jpg

  นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ

  นางสาวจารุพัฒน์  แดงเรือ  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  มีหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
   ๕.๑  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ
   (๑)  งานส่งเสริมให้มีการกำหนดวิธีและแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
   (๒)  งานสำมะโนนักเรียน, การศึกษาภาคบังคับ, หลักสูตรแกนกลาง
   (๓)  งานการรับนักเรียน จัดทำแผนการรับนักเรียน และเขตบริการ
   (๔)  งานรายงานผลการรับนักเรียน การเข้าเรียน การจบการศึกษา
   (๕)  งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา จัดเก็บ ยกเลิก ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนของสำนักงาน
   (๖)  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ งาน ปพ.๓ , งานยกเลิก ปพ.
   (๗)  งานการจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ
   (๘)  งานการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง
   (๙)  งานจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์
   ๕.๒  งานแนะแนวการศึกษาต่อ และข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นสูงสุด ของการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
   ๕.๓  งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและตามอัธยาศัย
   ๕.๔  งานส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางในการสนับสนุนการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
   ๕.๕  งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการความเข้มแข็งของชุมชนพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ๕.๖  งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา ตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้ ของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา
   ๕.๗  งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน
   ๕.๘  งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
   ๕.๙  งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
   ๕.๑๐  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
   ๕.๑๑  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กมีความสามารถพิเศษ และนักเรียนในโควตาพิเศษ (โควตาเรียนต่อ)
   ๕.๑๒  งานการขอกำหนดสถานะให้กับนักเรียนในสถานศึกษาที่ไม่มีสถานภาพทางทะเบียนราษฎร์ และสัญชาติ
   ๕.๑๓  งานความร่วมมือการจัดการศึกษากับองค์กรศาสนา
   ๕.๑๔  งานการจัดการศึกษาสายอาชีพและทวิศึกษา
   ๕.๑๕  งานประสานยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด , คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานของคณะกรรมการศึกษาจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๕.๑๖  งานส่งเสริมงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
   ๕.๑๗  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   ๕.๑๘  สนับสนุนงานส่งเสริมกิจการนักเรียน และงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
   ๕.๑๙ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และปฏิบัติราชการแทน นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

  โทรศัพท์. ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๑๕
  มือถือ. ๐๘๑ ๗๖๔๘ ๑๘๔
  อีเมล์ : Jarupatdaengruea@gmail.com

 • ninar1.jpg

  นางรติรัตน์ เนกขัมม์

  นางรติรัตน์  เนกขัมม์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  มีหน้าที่วางแผน ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
   ๗.๑  งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยรวม สนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานกิจการนักเรียน และงานกิจการพิเศษ มีหน้าที่เป็นหัวหน้างานธุรการ
   ๗.๒  งานระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์  Smart Obec  และ My Office ทำหน้าที่สารบรรณกลางของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๗.๓  ระบบงานสารบรรณ  งานข้อมูลสารสนเทศ
   ๗.๔  งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ
   ๗.๕  งานช่องทางติดต่อสื่อสารในระบบอิเลคทรอนิกส์ของโรงเรียนกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๗.๖  สนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักเรียน และงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
   ๗.๗  งานประสานและเกี่ยวข้องกับจังหวัดตาก ที่ไม่สอดคล้องกับงานใดของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๗.๘  งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษางานรักษาความปลอดภัย 
   ๗.๙  งานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
   ๗.๑๐  งานการแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน
   ๗.๑๑  งานจำหน่ายนักเรียน งานมูลนิธิ CCF
   ๗.๑๒  งานกรณีย้ายนักเรียน, ติดตามนักเรียน
   ๗.๑๓  งานจัดการศึกษาสำหรับแลกเปลี่ยน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (ครอบครัวอุปถัมภ์)
   ๗.๑๔  งาน Moe  awards
   ๗.๑๕  งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้กับโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ  
   ๗.๑๖  งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
   ๗.๑๗  งานที่เกี่ยวกับศูนย์อำนวยความปลอดภัยท่างถนนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย และงานป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและสถานศึกษา
   ๗.๑๘  งานขยะมูลฝอย
   ๗.๑๙  สนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักเรียน และงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
   ๗.๒๐  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   ๗.๒๑  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติราชการแทน นางระพีพร  ทองคำ  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

  โทรศัพท์. ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๑๕
  มือถือ. ๐๘๔ ๓๗๘๒ ๕๑๘
  อีเมล์ : NINAR_Kanoon@hotmail.com

 • 1401151447256.jpg

  นางระพีพร ทองคำ

  นางระพีพร  ทองคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
   ๘.๑  งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๘.๒  งานระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ E-office และ My Office
   ๘.๓  ระบบงานสารบรรณ  งานข้อมูลสารสนเทศ
   ๘.๔  งานประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๘.๕  งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ
   ๘.๖  งานช่องทางติดต่อสื่อสารในระบบอิเลคทรอนิกส์ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   ๘.๗  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
   ๘.๘  สนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักเรียน และงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
   ๘.๙  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   ๘.๑๐  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติราชการแทน นางรติรัตน์  เนกขัมม์  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

  โทรศัพท์ ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๑๕
  มือถือ ๐๘๗ ๑๑๘๕ ๖๙๓
  อีเมล์ : isee_joy@hotmail.com

 • nang.jpg

  นางสาวศิวพร ปัญณาวะ

  นางสาวศิวพร  ปัญณาวะ  ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพป.ตาก เขต ๒ มีหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
   ๙.๑  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   ๙.๒  วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย
   ๙.๓  ประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน
   ๙.๔  ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว เพื่อการบำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาที่ซับซ้อน
   ๙.๕  ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้น
   ๙.๖  ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ
   ๙.๗  ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและกระบวนทางจิตวิทยาเบื้องต้น
   ๙.๘  รวบรวม ศึกษาข้อมูล วิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   ๙.๙. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
   ๙.๑๐. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
   ๙.๑๑. สนับสนุนงานส่งเสริมกิจการนักเรียน และงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
   ๙.๑๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  โทรศัพท์. ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๑๕
  มือถือ. ๐๙๘ ๘๒๓๙ ๓๒๔
  อีเมล์ : Punnawa.nang@gmail.com

 • liew.jpg

  นางสาววลัญชา กรัณยพัฒนพงศ์

  นางสาววลัญชา  กรัณยพัฒนพงศ์  ตำแหน่ง  อัตราจ้าง  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้      
   ๑๐.๑  งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๑๐.๒  งานระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์  Smart Obec,  และ My Office               
   ๑๐.๓  ระบบงานสารบรรณ  งานข้อมูลสารสนเทศ
   ๑๐.๔  งานประชุม และงานบันทึกการประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   ๑๐.๕  งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ
   ๑๐.๖  งานช่องทางติดต่อสื่อสารในระบบอิเลคทรอนิกส์ของโรงเรียนกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๑๐.๗  งานเกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
   ๑๐.๘  งานการซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) และงานการสั่งซื้อ ลส.๑๙
   ๑๐.๑๑  งานยกเลิก ปพ. ของ สพป. / สพม. และหน่วยงานการศึกษาอื่น
   ๑๐.๑๒  งานรายงานผลการรายงาน กพด.
   ๑๐.๑๓  งานสรรหาอัตราจ้างงบโครงการพระราชดำริ
   ๑๐.๑๔  งานเสนองบประมาณโครงการพระราชดำริ
   ๑๐.๑๕  งานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ๑๐.๑๖  สนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักเรียน และงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
   ๑๐.๑๗  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   ๑๐.๑๘  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติราชการแทน นางสาวอัจฉรา  อุปการะ  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

  โทรศัพท์. ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๑๕
  มือถือ. ๐๘๖ ๕๑๘๗ ๘๐๔
  อีเมล์ : liewnoom@gmail.com

 • margie1.jpg

  นางสาวอัจฉรา อุปการะ

  นางสาวอัจฉรา  อุปการะ   ตำแหน่ง  อัตราจ้าง  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
   ๑๑.๑  งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๑๑.๒  งานระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์  Smart Obec,  และ My Office
   ๑๑.๓  ระบบงานสารบรรณ  งานข้อมูลสารสนเทศ
   ๑๑.๔  งานประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๑๑.๕  งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ
   ๑๑.๖  สนับสนุนงานส่งเสริมกิจการนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
   ๑๑.๗  งานการอนุญาตให้สำนักงาน กศน.จัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความจำเป็น ไม่สามารถเรียนในระบบได้
   ๑๑.๘  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
   ๑๑.๘  งานโครงการอาหารกลางวัน
   ๑๑.๘  งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
            - งานทุนการศึกษาและการระดมทุนเพื่อการศึกษา
   ๑๑.๙  สนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
   ๑๑.๑๐  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
   ๑๑.๑๑  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติราชการแทน นางสาววลัญชา กรัณยพัฒนพงศ์  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

  โทรศัพท์. ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๑๕
  มือถือ. ๐๘๓ ๒๘๖๓ ๑๓๕, ๐๘๑ ๙๕๓๖ ๘๗๐
  อีเมล์ : fati2861@gmail.com

 • กรณีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

  กรณีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาไม่สามารถปฏิบัติราชการได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนตามลำดับดังนี้
    ลำดับที่ ๑  นางเสาวลักษณ์  กมลปลื้ม
    ลำดับที่ ๒  นางสาวเฉลิมศรี  กันยารอง
    ลำดับที่ ๓  นางสาวจารุพัฒน์  แดงเรือ 
    ลำดับที่ ๔  นางรติรัตน์  เนกขัมม์ 
    ลำดับที่ ๕  นางระพีพร  ทองคำ