ติดต่อเรา -
Visits:
Today: 802All time: 555737

ติดต่อเรา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๓๕/๔ ถนนประสาทวิถี ตำบลแม่สอด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๑๕

E-mail : prgrouptak2@hotmail.com และ prgrouptak2@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/prgrouptak2