Visits:
Today: 551All time: 869429

ติดตามการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๑

ข่าวย้อนหลัง » ปี 2561 » ติดตามการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๑

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

       ตามที่ สพป.ตาก เขต ๒ แจ้งให้ท่านดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้ สพป.ตาก เขต ๒ ทราบทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน เพื่อรวบรวมรายงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตากทราบทุกเดือน ความแจ้งแล้วนั้น

       เนื่องจาก สถานศึกษาบางแห่งมิได้รายงานผลการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้ทราบ สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอความร่วมมือจากท่านให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามกำหนดการข้างต้นด้วย  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ