Visits:
Today: 658All time: 725708

ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาและกรอกรายงานข้อมูลการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาและกรอกรายงานข้อมูลการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ

เรียน  ผอ. รร. ในสังกัด

        สพป.ตาก เขต ๒ ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาและกรอกรายงานข้อมูลการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ส่งกลับภายในวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๐  รายละเอียดดังแนบบ