Visits:
Today: 196All time: 1552632

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

        ด้วย สพฐ. แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคำสั่งกระทรวงศึกษา
         สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งให้ทราบและดำเนินการ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ