Visits:
Today: 185All time: 1552621

คู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ » คู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

เรียน  ผอ.สถานศึกษา

       สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จัดทำคู่มือฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการสั่งซื้อฯ ได้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดดังแนบ