Visits:
Today: 191All time: 1552627

คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ » คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่ สพป.ตาก เขต ๒ เคยแจกให้โรงเรียนแล้ว ในรูปไฟล์ pdf

คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา

  • icoaharnkangoneManual.pdf, คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
  • icoanamiManual.pdf, คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา