Visits:
Today: 403All time: 1184720

คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ » คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่ สพป.ตาก เขต 2 เคยแจกให้โรงเรียนแล้ว ในรูปไฟล์ pdf

คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา

  • icoaharnkangoneManual.pdf, คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
  • icoanamiManual.pdf, คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา