Visits:
Today: 658All time: 725708

ขอเชิญนำนักเรียน ครู และบุคลากรเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญนำนักเรียน ครู และบุคลากรเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

       ด้วย สพฐ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นชาติไทยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยน้อนำแนวพระราชดำริ สืบสานปณิธานและพระบรมราโชบายน้อมรำลึกถึง     พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ครู นักเรียนซึมซับเรื่องราวจากการชมนิทรรศการสถาปัตยกรรมและไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๒ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐

       สพป.ตาก เขต ๒ ขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดนำนักเรียน ครู และบุคลากรเข้าชมนิทรรศการฯ โดยใช้งบประมาณของสถานศึกษาเข้าชมในวันตามกำหนดการ และกรอกข้อมูลส่งไปยัง E-mail : pr.obec.th@gmail.com ก่อนเดินทางอย่างน้อย ๑ วัน ประสานข้อมูลการเดินทางและอำนวยความสะดวกการเข้าชมนิทรรศการฯ ได้ที่ ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร ๐๒ ๒๘๘๕๕๑๑-๕  ทั้งนี้ หากต้องการพักค้างคืนที่โรงเรียน วัดในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล กรุณาแจ้ง สพฐ.เพื่อประสานและอำนวยความสะดวก รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ