Visits:
Today: 417All time: 744574

ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

        ด้วย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การทำงานของระบบงานรัฐสภาจากประสบการณ์ตริง และตระหนังถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วไป ระยะเวลาการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือน พ.ย. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑ 

        สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดนำนักเรียน ครู และอาจารย์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภาฯ โดยกรอกแบบแสดงความประสงค์ (ดังแนบ) หรือดาวน์โหลดรายละเอียดการศึกษาดูงานฯ และแบบแสดงความประสงค์ฯ ได้ที่เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ http://www.senate.go.th และนำส่งมายังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ ล่วงหน้า ๑๕ วัน  รายละเอียดดังแนบ