Visits:
Today: 734All time: 798984

ขอความร่วมมือสำรวจแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)

ข่าวย้อนหลัง » ปี 2561 » ขอความร่วมมือสำรวจแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)

เรียน  ผูัอำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัด

       ด้วย สพฐ. แจ้งว่า องค์การค้าของ สกสค. โดยร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สนามกีฬาแห่งชาติ ได้จำหน่ายแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป) ชุดที่ ๐๐๐๑๐ เลขที่ ๘๒๕๓๐๑ - ๘๒๕๔๕๐ จำนวน ๓ เล่ม (๑๕๐ แผ่น) ผิดพลาด โดยมิได้ปฎิบัติตามแนวปฏิบัติการสั่งซื้อ และการควบคุมระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่กำหนดไว้ เพื่อประกาศยกเลิก ปพ.๑ ดังกล่าว

       สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอความร่วมมือจากท่านดำเนินการตรวจสอบว่า มีแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป) ดังกล่าว อยู่ในบัญชีรายรับจ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)ในสถานศึกษาของท่านหรือไม่ ผลเป็นประการใด ให้รายงานผลสำรวจฯ ส่ง สพป.ตาก เขต ๒ ภายในวันอังคารที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๑   รายละเอียดดังแนบ