Visits:
Today: 172All time: 1062188

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา

ข่าวประชาสัมพันธ์ » กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา

เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

        สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์หากผู้ปกครองและนักเรียนมีความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทโควตา ขอความร่วมมือจากสถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติข้อ ๓.๑.๑ ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบของนักเรียนถึง สพป.ตาก เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ จำนวน ๑ ราย ส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ตามกำหนดต่อไป รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ