Visits:
Today: 290All time: 1062306

การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ » การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

เรียน  ผอ.สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติให้ซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙

     ด้วย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางการอนุมัติให้ซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ เพื่อใช้ในการรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ/เงินค่าบำรุงเนตรนารีของสถานศึกษา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

     สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จีงขอแจ้งให้ทราบและถือปฎิบัติโดยทั่วกัน  รายละเอียดดังแนบ

  • ico4285[1].pdf, หนังสือราชการถึงสถานศึกษา
  • ico4285.pdf, หนังสือราชการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติฯ
  • ico3103.pdf, หนังสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
  • ico3103-1.pdf, แบบฟอร์มหนังสือ,ตัวอย่างหนังสือ และผังการสั่งแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ของ สพป.ตาก เขต ๒