Visits:
Today: 693All time: 798943

การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา

ข่าวย้อนหลัง » ปี 2560 » การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

เนื่องจาก องค์การค้าของ สกสค. แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจำหน่ายแบบพิมพ์ทางการศึกษาใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาให้กับสถานศึกษาทุกสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน