Visits:
Today: 418All time: 744575

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ » การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.)

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

       ด้วย คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ภาคเหนือ (พ.ส.น.อ.) อาชีวศึกษา จ.ลำปาง สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๑ และวิทยาลัยการอาชีพเถิน จะดำเนินการโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.) ในระหว่างวันที่ ๔ - ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม จำนวน ๒,๙๐๐ บาท  

       สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลุกเสือ แลผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงินได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพเถิน เลขที่ ๑๔๗ หมู่ ๑ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง ๕๒๑๖๐ โทรสาร ๐๕๕-๒๙๓๐๔๐  สามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเถิน เข้าบัญชี เงินรับฝากวิทยาลัยการอาชีพเถิน เลขที่บัญชี ๕๑๘-๑-๓๕๐๘๗-๙  รายละเอียดดังแนบ