Visits:
Today: 435All time: 744592

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (สามท่อน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ » การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (สามท่อน)

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

        ด้วย สมาคมสโมสรลุุ่มน้ำยม ร่วมกับ สพป.สุโขทัย เขต ๑ จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ เพื่อพํมนาศักยภาพการจัดการเรียนให้บุคลากรที่จัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา ซึ่งกำหนดจัดการฝึกอบรมฯ ๒ รุ่น

        รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑  (จำนวนคนสมัครครบแล้ว)

        รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๗ เม.ย. - ๓ พ.ค. ๒๕๖๑  

ณ ค่ายลุกเสือชั่วคราว "บ้านคุ้มจันทร์" แคมป์ อ.เมือง จ.สุโขทัย  โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ๓,๕๐๐ บาท  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

        สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัคร หลักฐาน และธนาณัติ ได้ที่ นายจิราวุธ คุ้มจันทร์ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย  ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๐