Visits:
Today: 417All time: 744574

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) และขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ » การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) และขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

        ด้วย สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ กศจ.อุตรดิตถ์ จะจัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือในหลักสูตรต่างๆ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์  ดังนี้

         ๑. วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑  โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ๑,๕๐๐ บาท

         ๒. วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑  โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ๑,๕๐๐ บาท

         ๓. วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑  โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ๓,๕๐๐ บาท

         ๔. วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑  โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ๓,๕๐๐ บาท  รายละเอียดดังแนบ

        สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัครพร้อมชำระธรรมเนียมได้ที่ สำนังานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ หมู่ ๒ ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐  ภายในวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑  สอถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐ ๕๕๔๒ ๙๕๓๕  มือถือ. ๐๘๙-๖๔๔๐๖๑๑