Visits:
Today: 220All time: 1062236

การป้องกันฝุ่น PM ๒.๕ ในสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ » การป้องกันฝุ่น PM ๒.๕ ในสถานศึกษา

เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

         สพป.ตาก เขต ๒ ขอกำกับกับ ติดตาม การป้องกันภัยสุขภาพของนักเรียนอย่างเคร่งครัด โดยให้สถานศึกษาปฎิบัติ ดังนี้

         ๑. งดการเผาขยะและเศษวัสดุ

         ๒. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน (ประมาณเดือน ธ.ค. ๒๕๖๑ - เดือน มี.ค. ๒๕๖๒)

         ๓. ให้นักเรียนสวมหน้ากากมาตรฐาน N๙๕ หรือวัสดุต่างๆ ที่มีคุณภาพ ที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองดังกล่าวได้

         อนึ่ง หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่น PM ๒.๕ จากสคลิปต์รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. สามารถดาวน์โหลดได้จาก คิวอาร์โค้ด รายละเอียดดังแนบ

  • ico351.pdf, หนังสือนำส่ง
  • ico246.pdf, รายละเอียด