Visits:
Today: 236All time: 1062252

การประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานรับนักเรียน งานทะเบียนโรงเรียน และการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ » การประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานรับนักเรียน งานทะเบียนโรงเรียน และการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

         สพป.ตาก เขต ๒ จัดการประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานรับนักเรียน งานทะเบียนโรงเรียน และการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ให้กับครูที่ปฏิบัติงานด้านการรับนักเรียนและงานทะเบียนโรงเรียน ๑๒๑ แห่ง รวม ๒๔๒ คน ระหว่างวันที่ ๒๘ ม.ค. – ๑ ก.พ. ๒๕๖๒