Visits:
Today: 141All time: 1552577

การจำหน่ายแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ » การจำหน่ายแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)

เรียน  ผอ.รร.ทุกสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        ตามที่ สพป.ตาก เขต ๒ แจ้งว่า องค์การค้าของ สกสค. งดการจัดพิมพ์และจำหน่ายประกาศนียบัตร (ปพ.๒) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกรายการ โดยไม่มีกำหนด เนื่องจากการปรับหลักสูตรฯ ของ สพฐ. สำหรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ยังจำหน่ายปกติ นั้น
        สพป.ตาก เขต ๒ ขอเรียนว่า องค์การค้าของ สกสค. จะดำเนินการจัดพิมพ์และจำหน่ายประกาศนียบัตร (ปพ.๒) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
        ๑) การศึกษาภาคบังคับฯ (จบชั้น ม.๓) (ปพ.๒ : บ) แบบใหม่ จัดพิมพ์และจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔
        ๒) การศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (จบชั้น ม.๖) (ปพ.๒ : พ) แบบเดิม จัดพิมพ์และจำหน่ายปกติ
        ๓) สำหรับสถานศึกษาที่คงเหลือ ปพ.๒ : บ แบบเดิม มีเพียงพอกับนักเรียนที่จบการศึกษา อนุโลมให้ใช้ได้จนสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หากไม่เพียงพอกับนักเรียนที่จบการศึกษาให้ใช้แบบใหม่ทั้งหมด
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ