Visits:
Today: 144All time: 1217983

การจำหน่ายแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ » การจำหน่ายแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)

เรียน  ผอ.รร.ทุกสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        ด้วย องค์การค้าของ สกสค. แจ้งว่า งดการจัดพิมพ์และจำหน่ายประกาศนียบัตร (ปพ.๒) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกรายการ โดยไม่มีกำหนด เนื่องจากการปรับหลักสูตรฯ ของ สพฐ. สำหรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ยังจำหน่ายปกติ

        สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบ