Visits:
Today: 193All time: 1062209

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์ » การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี ๒๕๖๒

เรียน  ผอ.สถานศึกษา

        สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๒ และเชิญชวนบุคลากรสถานศึกษาที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก โดยให้ดำเนินการตามระเบียบ พร้อมขั้นตอนและแบบการพิจารณา และให้ดาวน์โหลดระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดฯ พร้อมขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๗) รายละเอียดดังแนบ  กำหนดส่งผลงานมายัง สพป.ตาก เขต ๒ ภายในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เพื่อลงนามและให้ความเห็นในการเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนดต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.เฉลิมศรี กันยารอง นักวิชาการศึกษา โทร.๐๘๒-๑๖๓๕๔๒๒