Visits:
Today: 88All time: 1059879

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีนติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์ » การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีนติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน  ผอ.โรงเรียน

        สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์บุคลากรทางการลูกเสือในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาและมีคุณสมบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีนติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒ ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมพิจารณากลั่นกรอง ภายในวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒ โดยใ้ส่งแบบรายงาน ๑๓ ชุด และสำเนาหลักฐานประกอบการรายงาน จำนวน ๒ เล่ม ไปยัง สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาคัดเลือกแจ้งรายชื่อให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไป รายละเอียดดังแนบ