Visits:
Today: 339All time: 652747

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • piccare.jpg

  เอกสารประกอบการประชุมสร้างเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว

  โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสาร พร้อมไฟล์ประกอบการบรรยายของวิทยากร
  ในการประชุมสร้างเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว
  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คลิ๊กที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 • icon-out-01.jpg

  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

  เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น  คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถาม

 • p.jpg

  แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ส่งบันทึกข้อตกลง และส่งบันทึกข้อตกลงไม่ครบถ้วน

  เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

         ด้วย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แจ้งว่า ได้ขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบ e-Studentloan ให้กับสถานศึกษาที่ส่งบันทึกตกลงครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ และมีสถานศึกษายังไม่ส่งบันทึกข้อตกลง และสถานศึกษที่ส่งเอกสารบันทึกข้อตกลงไม่ครบถ้วน

         สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งสถานศึกษาในสังกัดตามรายชื่อ ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยด่วย  รายละเอียดดังแนบ

  Date:๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑
 • ssc.jpg

  คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

  เรียน  ผอ.สถานศึกษา

         สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอประชามสัมพันธ์คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ให้กับสถานศึกษา เพื่อเลือกใช้เป็นแนวทางในการสอนและสอบวิชาพิเศาลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษาต่อไป ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่

  Date:๖ พ.ย. ๒๕๖๑
 • logoh.jpg

  การขยายเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี

  ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
  แนวทางในการดำเนินงานด้านสุขภาพและขยายเครือข่ายโรงเรียนด้านสุขภาพ
  ขอเชิญสมัครเข้ารับการพิจารณาเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่ 6
  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์ด้านล่างนี้

 • การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

  ด้วย สพฐ. ขอความร่วมมือให้ สพป.ตาก เขต 2 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพิ่มเติมจากที่ได้เคยดำเนินการเป็นปกติ
  โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่อง
  1.ด้านสิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
  2.ด้านสุขภาพอนามัย
  3.ด้านการกระทำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดเหตุร้ายต่างๆ
  4.ด้านการเดินทางไป-กลับโรงเรียนของนักเรียน
  รายละเอียดคลิ๊กที่ชื่อเรื่อง

 • sc1.jpg

  คู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

  เรียน  ผอ.สถานศึกษา

         สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จัดทำคู่มือฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการสั่งซื้อฯ ได้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดดังแนบ

  Date:๑๖ ต.ค. ๒๕๖๑
 • p.jpg

  ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

          สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบ

  Date:๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑
 • ด่วนที่สุด.jpg

  การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

  เรียน  ผอ.สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติให้ซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙

       ด้วย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางการอนุมัติให้ซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ เพื่อใช้ในการรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ/เงินค่าบำรุงเนตรนารีของสถานศึกษา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

       สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จีงขอแจ้งให้ทราบและถือปฎิบัติโดยทั่วกัน  รายละเอียดดังแนบ

  Date:๒๖ ก.ย ๖๑
 • p.jpg

  การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

         สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบ

  Date:๗ กันยายน ๒๕๖๑
 • p.jpg

  ติดตามการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๑

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

         ตามที่ สพป.ตาก เขต ๒ แจ้งให้ท่านดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้ สพป.ตาก เขต ๒ ทราบทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน เพื่อรวบรวมรายงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตากทราบทุกเดือน ความแจ้งแล้วนั้น

         เนื่องจาก สถานศึกษาบางแห่งมิได้รายงานผลการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้ทราบ สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอความร่วมมือจากท่านให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามกำหนดการข้างต้นด้วย  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

       

  Date:๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑
 • load.jpg

  คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

  คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด

  Date:๖ ก.ค. ๒๕๖๑
 • p.jpg

  ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

  รายละเอียดดังแนบ

  Date:๖ ก.ค. ๒๕๖๑
 • IMG_20180616_220950[1].jpg

  คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

  โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดคู่มือที่ สพป.ตาก เขต 2 เคยแจกให้โรงเรียนแล้ว ในรูปไฟล์ pdf

  คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

  คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา

 • ThaiSchoolLunch1.jpg

  คู่มือการใช้โปรแกรม Thai School Lunch

  โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรม Thai School Lunch
  เพื่อศึกษาก่อนการใช้งานได้ที่นี่ คลิ๊กชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด

 • เอกสารประกอบการประชุม สพป.ตาก เขต ๒ สัญจรพบเพื่อนครู

  เอกสารประกอบการประชุม สพป.ตาก เขต ๒ สัญจรพบเพื่อนครู
  ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
  ในส่วนของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒
  สามารถดาวน์โหลดได้ คลิ๊กชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 • p.jpg

  มาตรการป้องกันการเล่นการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

         ด้วย สพฐ. แจ้งว่า สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ ณ สาธารณรัฐรัสเซีย  ระหว่างวันที่ ๑๔ มิ.ย. – ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๑ โดยมีทีมฟุตบอลจากประเทศชั้นแนวหน้าของโลกเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ทำให้เป็นที่สนใจของผู้ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนและเยาวชน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการเล่นพนันฟุตบอล

         สพป.ตาก เขต 2 จึงขอกำชับสถานศึกษาในสังกัดยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลโลกในสถานศึกษาและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังแนบ

  Date:๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
 • p.jpg

  แจ้งยกเลิกโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

  เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา

         ตามที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ กำหนดจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น จำนวน ๓ รุ่น คือ

          - การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ รร.บ้านแม่ปะใต้

          - การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ รร.รวมไทยพัฒนา ๒ 

          - การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ รร.บ้านแม่อุสุวิทยา 

        ในการนี้ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งยกเลิกการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมอบรมฯ มีจำนวนน้อย และขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัดที่สมัครเข้าร่วมอบรมฯ ให้มาติดต่อขอรับเงินค่าสมัครคืนได้ด้วยตนเอง ที่ น.ส.เฉลิมศรี กันยารอง นักวิชาการศึกษา โทร.๐๘๒ ๑๖๓๕๔๒๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ

  Date:๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑
 • load.jpg

  คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐)

  Date:๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑
 • ปกคู่มือสถานศึกษาสีขาว.jpg

  คู่มือสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ฉบับปรับปรุง)

   

 • IMG_20180305_041241.jpg

  ศาสตร์พระราชา

  เล่มแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ คลิ๊กชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด

 • Thai-Niyom-Yangyuan 09RE.jpg

  เอกสารประกอบการประชุมผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด

  เอกสารประกอบการประชุมผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด
  ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
  ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำอำเภอ

 • SC1.gif

  VTR สภานักเรียน ๒๕๖๑

  คลิกเพื่อรับชม

  Date:๗ มี.ค. ๒๕๖๑
 • p.jpg

  โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

  เรียน  ผอ.สถานศึกษาทุกสังกัด

         สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประมถศึกษาตาก เขต ๒ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) ได้วุฒิทางลูกเสือและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษระอับพึงประสงค์ตามมาตนรฐานคุณภาพผู้เรียน โดยจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ดังนี้
         ๑. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความเบื้องต้น  ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.บ้านแม่ปะใต้ อ.แม่สอด จ.ตาก  โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองร้องบาทถ้วน) 
         ๒. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือlสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความเบื้องต้น  ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.รวมไทยพัฒนา ๒ อ.พบพระ จ.ตาก  โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองร้องบาทถ้วน)
         ๓. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความเบื้องต้น  ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.บ้านแม่อุสุวิทยา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองร้องบาทถ้วน) 
      จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และเชิญชวนผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามโครงการฯ สามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสาร และชำระเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒ ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ

  Date:๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑
 • load.jpg

  การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี ๒๕๖๑

  เรียน  ผอ.สถานศึกษา

          สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับบุคลากรสถานศึกษาที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถส่งมายัง สพป.ตาก เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑   ดาวน์โหลดรายละเอียดโดยคลิกที่ชื่อเรื่อง

  Date:๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑
 • load.jpg

  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ. ๒๕๖๑

  คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลด
  ชมวีดีโอ คลิ๊กที่นี่

  Date:๕ ม.ค. ๒๕๖๑
 • p.jpg

  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) และขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

          ด้วย สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ กศจ.อุตรดิตถ์ จะจัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือในหลักสูตรต่างๆ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์  ดังนี้

           ๑. วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑  โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ๑,๕๐๐ บาท

           ๒. วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑  โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ๑,๕๐๐ บาท

           ๓. วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑  โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ๓,๕๐๐ บาท

           ๔. วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑  โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ๓,๕๐๐ บาท  รายละเอียดดังแนบ

          สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัครพร้อมชำระธรรมเนียมได้ที่ สำนังานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ หมู่ ๒ ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐  ภายในวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑  สอถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐ ๕๕๔๒ ๙๕๓๕  มือถือ. ๐๘๙-๖๔๔๐๖๑๑   

  Date:๒๙ ม.ค. ๒๕๖๑
 • p.jpg

  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

          ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ จำนวน ๒ หลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนของกิจกรรมลุกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัยที่ดีต่อสังคม ดังนี้

           ๑. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๒ - ๙ เม.ย. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ค่าสมัครอบรม ๒,๙๐๐ บาท

           ๒. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ค่าสมัครอบรม ๑,๕๐๐ บาท 

          สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ เข้าบัญชี : นายวัชระ บุญมาก เลขที่บัญชี ๕๐๑-๐-๕๐๗๑๓-๗ เบอร์โทรศัพท์. ๐๘๑-๐๓๕๕๙๖๕ E-mail : swb_den@hotmail.com  ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑   รายละเอียดดังแนบ

  Date:๒๕ ม.ค. ๒๕๖๑
 • ด่วนที่สุด.jpg

  ขอความร่วมมือสำรวจแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)

  เรียน  ผูัอำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัด

         ด้วย สพฐ. แจ้งว่า องค์การค้าของ สกสค. โดยร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สนามกีฬาแห่งชาติ ได้จำหน่ายแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป) ชุดที่ ๐๐๐๑๐ เลขที่ ๘๒๕๓๐๑ - ๘๒๕๔๕๐ จำนวน ๓ เล่ม (๑๕๐ แผ่น) ผิดพลาด โดยมิได้ปฎิบัติตามแนวปฏิบัติการสั่งซื้อ และการควบคุมระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่กำหนดไว้ เพื่อประกาศยกเลิก ปพ.๑ ดังกล่าว

         สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอความร่วมมือจากท่านดำเนินการตรวจสอบว่า มีแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป) ดังกล่าว อยู่ในบัญชีรายรับจ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)ในสถานศึกษาของท่านหรือไม่ ผลเป็นประการใด ให้รายงานผลสำรวจฯ ส่ง สพป.ตาก เขต ๒ ภายในวันอังคารที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๑   รายละเอียดดังแนบ

  Date:๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑
 • logohi.jpg

  การสำรวจข้อมูลโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร

  ด้วย สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ในสังกัด สพป.ตาก เขต 2
  รายงานข้อมูลออนไลน์และจัดทำไฟล์เอ็กเซล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
  ๘ มกราคม ๒๕๖๑
  รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่างนี้ คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง

  ลิงค์กรอกข้อมูลออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

 • p.jpg

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือ

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

          ด้วย สมาคมสโมสรลูกเสือ จ.นครปฐม ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้กำกับลูกเสือ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท  รายละเอียดดังแนบ

          สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินได้ที่ นายสุนทร ชมพูนิช อุปนายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดนครปฐม เลขที่ ๑๐๔ หมู่ ๒ ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์. ๐๘๙-๕๔๙๘๘๐๓  สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมฯ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขที่ ๗๐๑-๐-๐๒๗๘๙-๗  ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑

  Date:๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑
 • p.jpg

  ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมทางการลูกเสือ ๔ หลักสูตร

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

          ด้วย กศจ.น่าน ร่วมกับสมาคมลูกเสือ จ.น่าน จัดโครงการฝึกรอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้

           ๑. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ ม.ค. ๒๕๖๑  เก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

           ๒. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑  เก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ จำนวน ๓,๕๐๐ บาท

           ๓. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑  เก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ  จำนวน ๓,๕๐๐๐ บาท

           ๔. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ พ.ค. ๒๕๖๑  เก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ  จำนวน ๓.๘๐๐๐ บาท

          สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เลขที่ ๕๐๖/๒ ถนนสุมนเทวราช อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐  โทร. ๐๕๔ ๗๑๐๕๕๒ โทรสาร ๐๕๔ ๗๑๐๒๑๑  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดได้ที่ www.takpeo.tak๑.org

  Date:๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐
 • p.jpg

  การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

          ด้วย สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือ จ.สมุทรปราการ กำหนดเปิดการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์" อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สุมทรปราการ โดยรับสมัคร ๔๕ คน และเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ คนละ ๔,๒๐๐ บาท

          สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้าร่บการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงินได้ที่ นายยอดยิ่ง ทองรอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เลขที่ ๓๔/๖ ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ โทรสาร ๐ ๕๖๓๔ ๒๑๘๕๒ หรือส่งที่ E-mail: tyodying@hotmail.com ภายในวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑  สามารถชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายยอดยิ่ง ทองรอด เลขบัญชี ๐๑๔-๑-๓๖๐๔๐-๒ (เก็บหลักฐานการโอนไว้ด้วย)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โทร. ๐๙๐-๗๒๐๘๘๓๕

  Date:๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐
 • p.jpg

  โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

         สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) วูดแบดจ์ ๓ ท่อน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือ รร.พยุหะวิทยา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ จำนวน ๔,๙๐๐ บาท ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้าร่บการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินได้ที่ รร.พยุหะวิทยา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๓๐ โทรสาร ๐ ๕๖๓๔ ๒๑๘๕๒ หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพยุหะคีรี ออมทรัพย์ เลขบัญชี ๖๐๙-๑-๒๐๕๐๗-๒ ภายในวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายเกียรติคุณ ทอกสุก โทรศัพท์ ๐๘ ๖๕๙๑ ๓๔๗๘

  Date:๔ ธ.ค. ๒๕๖๐
 • p.jpg

  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

       สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดแนวทางการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ทาง www.imso.go.th และ www.obecimso.net

  Date:๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐
 • p.jpg

  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

         ด้วย สพม. เขต ๓๖ ร่วมกับลูกเสือเม็งรายมหาราช และศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ.เชียงราย จะเปิดการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ดังนี้

         ๑. ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) วูดแบดจ์ ๓ ท่อน ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑ ณ กรุณารีสอร์ท ต.ห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

         ๒. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.พานพิเศษพิทยา อ.พาน จ.เชียงราย

         ๓. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.) ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.พานพิเศษพิทยา อ.พาน จ.เชียงราย   รายละเอียดดังแนบ

         สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลุกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินได้ที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดเชียงราย โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อ.พาน จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐ E-mail: ppyschool@gmail.com หรือ ID-Line: ppyschool ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามคำชี้แจง สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมสามารถโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพาน เข้าบัญชี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพานพิเศษ เลขที่บัญชี ๕๕๒-๐-๔๕๓๑๔-๙  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายไชยนคร ขุมคำ ผอ.รร.พานพิเศษพิทยา โทร. ๐๘ ๓๕๖๖ ๒๘๔๘ / ๐ ๕๓๗๒ ๑๕๑๓

  Date:๒๑ พ.ย. ๒๕๖๐
 • p.jpg

  ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

          ด้วย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การทำงานของระบบงานรัฐสภาจากประสบการณ์ตริง และตระหนังถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วไป ระยะเวลาการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือน พ.ย. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑ 

          สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดนำนักเรียน ครู และอาจารย์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภาฯ โดยกรอกแบบแสดงความประสงค์ (ดังแนบ) หรือดาวน์โหลดรายละเอียดการศึกษาดูงานฯ และแบบแสดงความประสงค์ฯ ได้ที่เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ http://www.senate.go.th และนำส่งมายังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ ล่วงหน้า ๑๕ วัน  รายละเอียดดังแนบ

  Date:๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐
 • ด่วนที่สุด.jpg

  ขอเชิญนำนักเรียน ครู และบุคลากรเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

         ด้วย สพฐ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นชาติไทยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยน้อนำแนวพระราชดำริ สืบสานปณิธานและพระบรมราโชบายน้อมรำลึกถึง     พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ครู นักเรียนซึมซับเรื่องราวจากการชมนิทรรศการสถาปัตยกรรมและไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๒ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐

         สพป.ตาก เขต ๒ ขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดนำนักเรียน ครู และบุคลากรเข้าชมนิทรรศการฯ โดยใช้งบประมาณของสถานศึกษาเข้าชมในวันตามกำหนดการ และกรอกข้อมูลส่งไปยัง E-mail : pr.obec.th@gmail.com ก่อนเดินทางอย่างน้อย ๑ วัน ประสานข้อมูลการเดินทางและอำนวยความสะดวกการเข้าชมนิทรรศการฯ ได้ที่ ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร ๐๒ ๒๘๘๕๕๑๑-๕  ทั้งนี้ หากต้องการพักค้างคืนที่โรงเรียน วัดในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล กรุณาแจ้ง สพฐ.เพื่อประสานและอำนวยความสะดวก รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

  Date:๘ พ.ย. ๒๕๖๐
 • p.jpg

  การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.)

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

         ด้วย คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ภาคเหนือ (พ.ส.น.อ.) อาชีวศึกษา จ.ลำปาง สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๑ และวิทยาลัยการอาชีพเถิน จะดำเนินการโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.) ในระหว่างวันที่ ๔ - ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม จำนวน ๒,๙๐๐ บาท  

         สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลุกเสือ แลผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงินได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพเถิน เลขที่ ๑๔๗ หมู่ ๑ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง ๕๒๑๖๐ โทรสาร ๐๕๕-๒๙๓๐๔๐  สามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเถิน เข้าบัญชี เงินรับฝากวิทยาลัยการอาชีพเถิน เลขที่บัญชี ๕๑๘-๑-๓๕๐๘๗-๙  รายละเอียดดังแนบ

  Date:๑ พ.ย. ๒๕๖๐
 • noCiga.jpg

  กฏหมายควบคุมยาสูบ ต้องรู้...เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดบุหรี่ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

  เอกสารเผยแพร่ กฏหมายควบคุมยาสูบ ต้องรู้...เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดบุหรี่ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นแนวทางที่โรงเรียนสามารถดำเนินการได้

 • document_block_01.gif

  ขอเชิญชวนโรงเรียนร่วมเปิดเพลงเด็กดี

 • document_block_01[1].gif

  มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว

 • cct.jpg

  วีดีโอประชุมการคัดกรองนักเรียน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

  วีดีโอประชุมภาคเช้า https://www.youtube.com/watch?v=zjUBZLyd9VI

  วีดีโอประชุมภาคบ่าย https://www.youtube.com/watch?v=2xYvkDkKSls

 • l1.jpg

  สินค้าที่ระลึกวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ครบ ๑๐๖ ปี

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

         สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ระลึกวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ครบ ๑๐๖ ปี ส่งใบสั่งสินค้าที่ระลึกฯ ได้ที่ โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. เลขที่ ๒๒๔๙ ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร ๐๒-๕๓๘๓๐๓๓ , ๐๒-๕๓๘๓๐๒๑ และ ๐๒-๕๑๔๔๐๓๓ ต่อ ๕๒๗

 • p.jpg

  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (สามท่อน)

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

          ด้วย สมาคมสโมสรลุุ่มน้ำยม ร่วมกับ สพป.สุโขทัย เขต ๑ จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ เพื่อพํมนาศักยภาพการจัดการเรียนให้บุคลากรที่จัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา ซึ่งกำหนดจัดการฝึกอบรมฯ ๒ รุ่น

          รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑  (จำนวนคนสมัครครบแล้ว)

          รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๗ เม.ย. - ๓ พ.ค. ๒๕๖๑  

  ณ ค่ายลุกเสือชั่วคราว "บ้านคุ้มจันทร์" แคมป์ อ.เมือง จ.สุโขทัย  โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ๓,๕๐๐ บาท  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

          สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัคร หลักฐาน และธนาณัติ ได้ที่ นายจิราวุธ คุ้มจันทร์ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย  ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๐ 

  Date:๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐
 • p.jpg

  ส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ี ๑๐/๒๕๖๐

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

          สพป.ตาก เขต ๒ ขอส่งตำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ี ๑๐/๒๕๖๐ เรื่องมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปรามยาเสพติด ได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบ

  Date:๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐
 • p.jpg

  ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาและกรอกรายงานข้อมูลการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ

  เรียน  ผอ. รร. ในสังกัด

          สพป.ตาก เขต ๒ ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาและกรอกรายงานข้อมูลการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ส่งกลับภายในวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๐  รายละเอียดดังแนบบ

  Date:๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐
 • p.jpg

  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

          ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ร่วมกับสมาคมลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา จำนวน ๒ หลักสูตรๆ ละ ๙๐ คน ณ ค่ายลูกเสือสำโรง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย

            ๑. หลักสูตรวิชาผู้กำลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) อบรมระหว่างวันที่ ๑๔–๑๗ ต.ค. ๒๕๖๐  รายงานตัวในวันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม รายละ ๑,๕๐๐ บาท (รวมค่าอาหาร)

            ๒. หลักสูตรวิชาผู้กำลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) อบรมระหว่างวันที่ ๑๘–๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐  รายงานตัวในวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม รายละ ๑,๘๐๐ บาท (ไม่รวมค่าอาหาร)

            สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานถึง สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ถนนชัยชุมพล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐ พร้อมโอนเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ ผ่านธนาคารทหารไทย สาขาทุ่งสง  เข้าบัญชี นางสกรีนรักษ์  บุญมี  เลขที่ ๔๑๐-๒-๓๔๕๒๘-๙  ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๐  รายละเอียดรดังแนบ

  Date:๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐
 • ด่วนที่สุด.jpg

  มอบสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เรียน ผอ.รร.บ้านห้วยไม้แป้น , รร.บ้านปูแป้ , รร.บ้านแม่ระมาดน้อย สาขาบ้านห้วยปูลิง , รร.บ้านพะละ , รร.บ้านทุ่งมะขามป้อม , รร.กลาโหมราชเสนา , รร.บ้านสามหมื่น ื, รร.บ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี , รร.บ้านทีกะเป่อ , รร.บ้านแม่กลองเก่า และ รร.บ้านแม่กลองน้อย

       ด้วย สพฐ. ได้ดำเนินการจัดพิมพ์สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนคละชั้น โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนกองทุนการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนระดับประถมศึกษา ป.๑ – ป.๖ โรงเรียนละ ๑ ชุด จำนวน ๒๙๐ รายการ (ภาคเรียนแรก ๑๕๗ รายการ ภาคเรียนที่ ๒ ๑๓๓ รายการ) รายละเอียดดังแนบ

        สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งให้กับโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีรายชื่อฯ มารับสื่อสำหรับภาคเรียนแรก โรงเรียนละ ๑ ชุด จำนวน ๑๕๗ รายการ บรรจุกล่อง จำนวน ๖ กล่อง ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒ โดยด่วน  สำหรับ CD จะแจกให้พร้อมเอกสารของภาคเรียนที่ ๒ ครั้งที่ ๒  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง http://gg.gg/55lzy

  Date:๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐
 • p.jpg

  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ และผู้ประสานงานโครงการ MoP Thailand

  เรียน  ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

          ด้วย สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จะจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ตลอดจนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประสานงานโครงการ "ผู้นำสันติภาพ" ประจำประเทศไทย ให้ดำเนินการฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการ Messengers of Peace ภายในประเทศ โดยจะดำเนินการฝึกอบรม ดังนี้

          ๑. การฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการ Messengers of Peace ภายในประเทศ  ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ส.ค. ๒๕๖๐     

          ๒. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป  วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๐    

          ๓. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)  ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐    

          ๔. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ ต.ค. ๒๕๖๐    

          สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ และผู้ประสานงานโครงการ MoP Thailand ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานถึง ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร เลขาธิการโครงการฯ เลขที่ ๖๕/๔๒ อาคาร ที.เอ็ม.แมนชั่น ห้อง ๘๐๖ ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ หรือส่งโทรสาร. ๐๒-๘๘๐๘๒๙๖ พร้อมโอนเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ ผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ประเภทสะสมทรัพย์ เข้าบัญชีสโมสรลูกเสือราชาธิวาส เลขที่ ๙๒๔-๐-๒๙๓๖๕-๕  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

  Date:๘ ส.ค. ๒๕๖๐
 • pakad.jpg

  ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  1.ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  2.การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  Date:๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐
 • bp1.jpg

  คู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)

  Date:๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐
 • IMG_20170602_113241.jpg

  ส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

       ขอแจ้งโรงเรียนทราบ สำหรับกรณีผู้ปกครองที่มีความประสงค์ส่งเด็กนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี จากสถานศึกษาเข้ารับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) แบบฟอร์มและตัวอย่างหนังสือราชการและเอกสารหลักฐานในการยื่นต่อ สพป.ตาก เขต ๒ หรือโรงเรียน(ในกรณี กศน.รับหนังสือของโรงเรียน)ดังนี้

        (๑) บันทึกข้อความ สำหรับนักเรียน และสำหรับผู้ปกครอง    อย่างละ ๑  ฉบับ

       (๒) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.๑) , สูติบัตร , บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง         จำนวน  ๑  ชุด (ถ้ามี)

       (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน ของบิดา และหรือมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                   จำนวน  ๑  ชุด 

       (๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง     จำนวน  ๑  ฉบับ (กรณีเป็นผู้ปกครองแทนบิดาและหรือมารดา)

  รายละเอียดดังแนบคลิ๊กที่ชื่อเรื่อง

  Date:๒ มิ.ย. ๒๕๖๐
 • resize.jpg

  เล่มแนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน สพฐ.

  เล่มแนวทางการดำเนินงานการรับนักเรียน ประกอบด้วย
  กฏหมาย  เอกสาร  แนวทางการดำเนินงานทะเบียนนักเรียน
  แบบ พฐ. และระเบียบ กฏกระทรวง
  คลิ๊กที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

   

 • cats2.jpg

  ไฟล์บรรยายประกอบการประชุม DMC

  ไฟล์บรรยายประกอบการประชุม DMC สพป.ตาก เขต 2
  วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
  เวลา 13.00 - 14.00 น. บรรยายโดย
  นายพงศกรณ์ ทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2
  คลิ๊กชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

   

 • maul.jpg

  คู่มือและแนวปฏิบัติ สำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

  คู่มือและแนวปฏิบัติ สำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
  สามารถดาวน์โหลดคู่มือ พร้อมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ คลิ๊กที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด

  Date:21 พฤษภาคม 2557
 • เอกสารประกอบการประชุมสัญจร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  เอกสารประกอบการประชุมสัญจร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 คลิ๊กที่ชื่อเรื่องเพื่ออ่านเอกสาร

 • เอกสารบรรยาย "แนวปฏิบัติการออกหลักฐานทางการศึกษาและการเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๓) , การจัดซื้อเอกสาร (ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๓)"

  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในการใช้โปรแกรม SCHOOLMIS และการเก็บหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๓) ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต ๒
  ................................

  วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐   ครูวัดผลฯ อ.พบพระ , อ.ท่าสองยาง และ อ.อุ้มผาง จำนวน ๗๐ คน

  วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ครูวัดผลฯ อ.แม่สอด และ อ.แม่ระมาด จำนวน ๗๐ คน

  บรรยายเวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. 
                       แนวปฏิบัติการออกหลักฐานทางการศึกษาและการเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๓) , การจัดซื้อเอกสาร (ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๓)
                       นางเสาวลักษณ์  กมลปลื้ม
                       นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
                       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒
                      

   

   

   

 • ด่วนที่สุด.jpg

  แนวทางการปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาของ สพฐ.

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  ตามที่ มีเหตุกรณีรถบัส ๒ ชั้น นำนักเรียนและครูเดินทางไปทัศนศึกษาประสบอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อ.นาคี จ.ปราจีนบุรี  เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๐ เป็นเหตุให้มีนักเรียนและครูเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก นั้น

  สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอกำชับและย้ำให้สถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

  Date:๒๑ มี.ค. ๒๕๖๐
 • load.jpg

  CD สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องหมายจราจร (Traffic Signs)

  คลิกชื่อเรื่อง เพื่อดาวน์โหลด

  Date:๘ มี.ค. ๒๕๖๐
 • load.jpg

  VDO สภานักเรียน ปี ๒๕๖๐

  Date:๒๓ ก.พ. ๒๕๖๐
 • การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

  Date:๒๑ ก.พ. ๒๕๖๐
 • load.jpg

  นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ คู่มือ "แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ"

  ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่ชื่อเรื่อง

  Date:๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐
 • กองทุนหมวกนิรภัยจังหวัดตาก

 • p.jpg

  ข้อควรรู้ เพื่อการเช่ารถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทางอย่างปลอดภัย

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ให้กับสถานศึกษาในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง www.consumerthai.org รายละเอียดดังแนบ

  Date:๑๐ ก.พ. ๒๕๖๐
 • การรณรงค์คัดกรองสายตาและมอบแว่นตาตามโครงการเด็กไทยสายตาดีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

 • แจ้งสถานการณ์แนวทางและมาตรการการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน

 • เร่งรัดมาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา

 • การจัดกิจกรรมวินัยจราจรในสถานศึกษา

 • โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ

 • p.jpg

  การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  เนื่องจาก องค์การค้าของ สกสค. แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจำหน่ายแบบพิมพ์ทางการศึกษาใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาให้กับสถานศึกษาทุกสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน

  Date:๓๑ ม.ค. ๖๐
 • load.jpg

  ดาว์นโหลกเอกสารสำหรับโรงเรียนที่มีหอพักนอน

  เอกสารสำหรับโรงเรียนที่มีหอพักนอน

  Date:๓๐ ส.ค. ๒๕๕๙
 • p.jpg

  อัตราการส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ – เนตรนารี ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ

 • p.jpg

  เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

  เอกสารเผยแพร่

 • icon-out-01.jpg

  แบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อคู่มือแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

 • Kamphorsorn-01.jpg

  เพลงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา "คำพ่อสอน"

  ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา "คำพ่อสอน" ได้ทาง www.kamphorsorn.org หรือ ไฟล์ดังแนบ